1- (الف) جسم منیر به چه جسمی می گویند؟ (ب) منظور از جسم کدر چیست؟ ص25و26

2- خصوصیات تصویر در آینه تخت را بیان کنید. ص31
3- قانون بازتاب نور را بیان کنید. ص30
4- (الف) به چه آینه ای محدب یا کوژ گفته می شود؟ (ب) خصوصیات تصویر در این نوع آینه چیست؟ ص32و34
5- منظور از شکست نور چیست؟ ص34
6- (الف) طیف نور چیست؟ (ب) کدام طیف نور بیشتر تغییر مسیر میدهد؟ ص36
7- منظور از فاصله کانونی عدسی چیست؟ ص38

8- خصوصیات تصویر در عدسی واگرا چیست؟ ص39

9- دوره را با ذکر نماد ان تعریف کنید. ص42

10- فرکانس را با ذکر نماد آن تعریف کنید. ص42

11- (الف) سرعت انتشار موج چیست؟ (ب) طول موج یعنی چه؟ ص45

12- منظور از چشمه صوت چیست؟ ص47

13- انواع وسایل صوتی را نام ببرید. ص47

14- تفاوت موج های صوتی و الکترومغناطیسی چیست؟ (2مورد) ص49

15- موج های صوتی را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسیم می کنند؟ (نام ببرید) ص48

16- منظور از امواج فروصوت چیست؟ ص48

17- کاربرد امواج فراصوت در پزشکی چیست؟ ص48

18- (الف) منظور از اترژی درون یک ماده چیست؟ (ب) وبه چه چیزی بستگی دارد؟ ص53

19- تفاوت دما و گرما چیست؟ ص54

20- (الف) منظور از گرمای نهان انجماد چیست؟ (ب) چه رابطه ای با گرمای نهان ذوب دارد؟ ص55

21- گرمای نهان ذوب را تعریف کنید. ص55

22-تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی با همرفت چیست؟ ص56و57

23- تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و تابش چیست؟ ص56و61

24- سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی چیست؟ ص60

25- در شوفاژ چند جریان همرفتی وجود دارد؟ نام ببرید. ص65

26- چرا لوله های سیاه پشت یخچال های خانگی همیشه داغ است؟ ص67

27- تفاوت موتور اتومبیل و جت در چیست؟ ص69

28- مراحل یک موتور چهار زمانه را نام ببرید و در مورد آن شرح دهید. ص68

29- چرا موشک به راحتی می توانذ از جو زمین خارج شود؟ ص70

30- چند مورد از روش های غیر مستقیم مطالعه زمین را نام ببرید. ص75و76

31- لایه های تشکیل دهنده زمین را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید. ص76

32- منظور از سنگ کره و نرم کره چیست/ ص76و77

33- مواد سازنده گوشته را نام ببرید. ص76

34- هسته بیشتر از چه عناصری ساخته شده است؟ ص76

35- کانی را تعریف کرده و دو مثال بزنید. ص78

36- کانی ثانویه را تعریف کرده و سه مثال بزنید. ص80و81

37- به چه جسمی متبلور گفته می شود؟ ص81

38- منظور از سختی و جلای یک کانی چیست؟ ص82و83

39- انواع سنگ های آذرین را نام برده و بگوییدتفاوت اصلی انها در چیست؟ ص84تا86

40- سنگ های آذرین بیرونی چگونه تشکیل می شود؟ یک نمونه نام ببرید. ص84تا86

41- (الف) منظور از رسوب چیست؟ (ب) ترتیب ته نشین شدن رسوبات را از ساحل به دریا نام ببرید. ص87

42- دو ویژگی برجسته سنگ های رسوبی را نام ببرید. ص89

43- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند یک مثال بزنید. ص90و91

44- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چیست؟ ص93

45- سنگ پوششی چیست؟ ص93

46- زغال سنگ چگونه تشکیل می شود؟ ص94

47- سه مورد از کاربرد کانی ها در صنایع را بنویسید. ص96 تا 


48- زاویه تابش چیست؟ ص30

49- فسیل در میان کدام سنگ ها بیشتر یافت می شود؟ ص 89

50- دو راه جلوگیری از اتلاف گرما در خانه چیست؟ 

51- از میان دو عدسی محدب چگونه بدون لمس کردن بفهمیم کدام محدب تر است؟ 

52- محدوده بسامد صداهای قابل شنیدن برای انسان چیست؟ 

53- تفاوت ماسه سنگ وکنگلو مرا چیست ؟ 

54- دو سنگ رسوبی تبخیری نام ببرید
 
 
بهزاد